Anholdelse efter seksuelt overgreb mod 6 årig pige

Onsdag den 29. april 2015 kl. 1546 indgik der anmeldelse til Nordsjællands Politi om, at en 6 årig pige havde været udsat for et seksuelt overgreb af en ukendt gerningsmand i nærheden af Ådalens Skole i Frederikssund.

Efterforskningen førte frem til, at Nordsjællands Politi i dag kl. 1515 kunne foretage anholdelse af en 20 årig mistænkt fra lokalområdet.

Den mistænkte er nu i politiets varetægt, mens yderligere efterforskning pågår. Mistankegrundlaget vurderes umiddelbart at være så stærkt, at vi forventer, at den mistænkte bliver fremstillet i grundlovsforhør i morgen formiddag, men den endelige vurdering og beslutning herom vil først ske i morgen først på formiddagen.

I det tilfælde, at der som det nu forventes sker fremstilling i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling, vil politiet begære ”lukkede døre”. På den baggrund kommer Nordsjællands Politi ikke med flere detaljer i sagen for nuværende.

I arbejdet mod at få identificeret en mistænkt, så der kunne ske anholdelse, vil Nordsjællands Politi gerne rose såvel kommunens ansatte som borgerne i Frederikssund for alle de henvendelser, der er kommet ind i sagen. Henvendelserne har været en afgørende faktor for, at Nordsjællands Politi kunne få identificeret en mistænkt og få foretaget anholdelse allerede i dag.

Politi Døgnrapporter: 

Otte unge dømt for røveriforsøg og overtrædelse af zoneforbud på Høje Taastrup Station

Otte drenge, i alderen 16-18 år, har i dag ved Retten i Glostrup fået domme på mellem ni måneders fængsel og et år og tre måneders fængsel. Der var desuden en tiltalt, der fik en anbringelsesdom. De otte drenge blev bland andet dømt for røveriforsøg, trusler, vold og særlig utryghedsskabende adfærd. Der er tale om en af de første domme i Danmark, hvor retten har fastslået, at det såkaldte zoneforbud kan bruges i forbindelse med utrygtskabende adfærd.

De otte drenge blev dømt for et røveriforsøg den 30. maj 2014 mod en 38-årig mand på Høje Taastrup station, hvor de med vold forsøgte at frarøve manden en taske. Derudover har de alle i en længere periode skabt utryghed på stationen ved at optræde voldeligt og truet forbipasserende borgere på stationen.

– Retten lagde i dommen vægt på, at de unge havde haft en særlig utryghedsskabende adfærd og havde truet og chikaneret borgere på stationen, siger anklager Lars Lindkær.

De unge har i perioden fået flere zoneforbud, som de har overtrådt. Flere af de tiltalte mente, at zoneforbuddene ikke var gyldige, men retten tog i dag stilling til, at zoneforbuddene var gyldige.

– Det er en vigtig dom for lokalområdet og for politiet. Den viser at zoneforbuddet er et værktøj, som kan bruges mod unge med en utrygskabende adfærd og det har betydning for hvordan vi som politi kan anvende det værktøj i fremtiden, siger Københavns Vestegns politidirektør Kim Christiansen.

Flere af de tiltalte udtog betænkningstid om de ville anke. En tiltalt ankede på stedet, og en modtog dommen.

Politi Døgnrapporter: 

22-årig mand dømt for voldtægt

En 22-årig rumænsk mand blev i dag ved Retten i Odense idømt 1 år og 6 måneders fængsel for voldtægt af en 27-årig ukrainsk kvinde. Den tiltalte og den forurettede kendte hinanden og arbejdede sammen. Den tiltalte truede kvinden med at slå hende ihjel og at skamfere hende i ansigtet samt truede med at han kunne finde hende hvor som helst, såfremt hun ville modsætte sig sex med ham. Under disse omstændigheder turde hun ikke modsætte sig tiltaltes handlinger.

Tiltalte, der har siddet varetægtsfængslet siden 10. marts 2015, nægtede sig under sagen skyldig. Han udbad sig betænkningstid med hensyn til eventuel anke af sagen til landsretten.

Tiltalte forblev varetægtsfængslet efter dom.

Politi Døgnrapporter: 

Domsafsigelse i 3F-sagen

Den 30. juni 2014 rejste Københavns Politi tiltale mod 4 personer for at have deltaget i såkaldte “DOS-angreb” på en række organisationers og foreningers hjemmesider, hvorved organisationerne og foreningerne blev hindret i at råde over hjemmesiderne.

Ved DOS-angrebene sendte gerningsmændene ved hjælp af hackerværktøjer utallige forespørgsler til foreningernes hjemmesider, der til sidst helt eller delvis blev lagt ned i gennem længere tidsrum. Blandt de ramte var blandt andre fagforeningen 3F, dennes arbejdsløshedskasse, HK, LO og Socialdemokraterne.

Ved angrebet på 3F´s arbejdsløshedskasse blev ca. 30.000 arbejdsløse i et par døgn hindret i at indberette dagpenge.

Angrebene, der udsprang af konflikten, hvor fagforeningen 3F i sommeren 2012 gennemførte en blokade af Restaurant Vejlegården i Vejle, blev efter politiets og anklagemyndighedens opfattelse foretaget af medlemmer af internetgruppen Anonymous, der er en uorganiseret gruppe af mennesker, der selv angiver at kæmpe for ytringsfrihed.

En af de tiltalte er tillige tiltalt for i adskillige tilfælde at have forsøgt at skaffe sig adgang til databaserne hos en række offentlige institutioner – herunder CPR-registeret, foreninger og virksomheder og i to tilfælde at have haft held med dette forehavende.

Tiltalen skete efter en omfattende efterforskning på grundlag af uddrag af chat-logs samt it-undersøgelser, hvor det lykkedes at afdække identiteterne bag de tre “nicknames” (kaldnavne), som var anvendt i chat-logsene.

Domme

I Københavns Byret blev der i dag afsagt domme, der i det væsentlige er i overensstemmelse med anklageskriftet. Den ene tiltalte, som måtte anses for at have en ledende rolle, blev idømt fængsel i 60 dage (betinget) med et års prøvetid og vilkår om afvikling af samfundstjeneste i 60 dage. En anden tiltalt blev idømt fængsel i 40 dage (betinget) og med vilkår om samfundstjeneste i 40 dage. En tredje blev dømt til psykiatrisk behandling. En fjerde er udskilt, da han har taget ophold et ukendt sted i udlandet.

De tre domfældte er blevet dømt til i fællesskab at betale kr. 1.468.167 i erstatning til fagforeningen 3F.

Politi Døgnrapporter: 

Ingen straffesag mod hjemmevejleder i Hedensted Kommune

Sydøstjyllands Politi har efter længere tids efterforskning besluttet at opgive sigtelsen mod en hjemmevejleder fra Hedensted Kommune. Den pågældende har været sigtet for i perioden fra 2009-2014 at have begået mandatsvig over for et samboende par, hvis forhold – herunder økonomiske – hjemmevejlederen varetog. Det betyder, at der ikke bliver nogen straffesag mod pågældende.

Begrundelse

Begrundelsen for afgørelsen er, at det ikke forventes, at en domstol vil finde hjemmevejlederen skyldig i mandatsvig efter straffelovens § 280. Der er især lagt vægt på, at der ikke efter den juridiske vurdering kan føres bevis for, at hjemmevejlederen har misbrugt sin adgang til købe ind og hæve penge for parret eller i øvrigt har handlet mod deres tarv og derved påført dem et formuetab.

Det er anklagemyndigheden, der uden for enhver rimelig tvivl skal bevise at hjemmevejlederen skulle have gjort netop det. Afgørelsen betyder, at det bevis ikke vurderes at kunne fremlægges under en eventuel retssag.

Offentliggørelse af afgørelsen

Sydøstjyllands Politi har valgt at orientere offentligheden mere omfattende om afgørelsen end sædvanligt, da sagen i forbindelse med anmeldelsen og efterforskningen har medført stor interesse fra medierne og megen omtale i disse. Oplysninger om personlige forhold eller oplysninger, der kan føre til identifikation i offentligheden af de involverede, er naturligvis underlagt tavshedspligt. Det er helt afgørende for Sydøstjyllands Politi, at tavshedspligten overholdes, og de involverede derved beskyttes mest muligt – så meget desto mere som at efterforskningen ikke afsluttes med en retssag. På den anden side er der i lyset af den forudgående omtale et behov for hurtigt og retvisende at formidle afgørelsen til mange medier og til offentligheden samtidigt.

Sagens forløb

Hjemmevejlederen blev i 2009 ansat som hjemmevejleder hos parret. Som et led i arbejdet skulle hjemmevejlederen styre parrets økonomi, ligesom pågældende havde fuldmagt til parrets konti i banken og på deres vegne kunne hæve penge og foretage indkøb og betalinger.

I august 2014 blev hjemmevejlederen fritstillet fra sit arbejde i Hedensted kommune, og den 23. september 2014 indgav kommunen anmeldelse mod pågældende for at have begået mandatsvig.

Sydøstjyllands Politi har herefter foretaget en række afhøringer, blandt andet af hjemmevejlederen, samt af flere ledere og medarbejdere i Hedensted kommune. Det har imidlertid ikke været muligt at foretage en tilbundsgående afhøring af parret om deres økonomi, hvilket netop skyldes deres behov for støtte af en hjemmevejleder.

Politiet har indhentet og gennemgået kontoudtog fra parrets konti mv. Der er endvidere foretaget en ekstern revision af deres økonomi for årene 2006-2014. Revisionen har bl.a. vist, at forbrugsmønstret i årene 2006-2008 – altså i perioden forud for at den sigtede hjemmevejleder var tilknyttet parret – er sammenligneligt med forbrugsmønstret i de år, den sigtede var hjemmevejleder for parret, dvs. i årene 2009-2014. Der er således ikke tale om et signifikant ændret eller øget forbrug i parrets økonomi i de år, den sigtede hjemmevejleder havde ansvaret.

Den eksterne revision har også lagt fast, at den sigtede hjemmevejleder ikke har kunnet fremlægge fuld dokumentation for alle foretagne hævninger på parrets konti. Efterforskningen har videre godtgjort, at kommunen har udfærdiget en vejledning for, hvorledes, hjemmevejledere skal dokumentere hævninger og indkøb. Som sagen foreligger oplyst, har der imidlertid ikke fra kommunens side været ført kontrol med den sigtede hjemmevejleders regnskaber, opbevaring af bilag og varetagelse af parrets økonomi.

Hjemmevejlederen har nægtet sig skyldig i sigtelsen.

De i øvrigt i sagen foretagne afhøringer har ikke afdækket, at det skulle være forgået noget kriminelt i forbindelse med hjemmevejlederens arbejde.

Der er særligt lagt vægt på

at der ikke i perioden, hvor den sigtede var hjemmevejleder, har været væsentlige ændringer i parrets forbrug og økonomi i sammenligning med årene forud for pågældendes tiltræden som hjemmevejleder,

at det ikke under revisionen har været muligt at påvise hævninger af påfaldende store enkeltbeløb, og

at efterforskningen af hjemmevejlederens egen økonomi i øvrigt ikke har kunnet påvise, at pågældende skulle have tilegnet sig penge fra parret.

Den omstændighed, at hjemmevejlederen ikke i fuldt omfang har kunnet fremlægge dokumentation for de foretage hævninger, kan ikke føre til andet resultat.

Afslutning

Det skal bemærkes, at afgørelsen alene bygger på en strafferetlig vurdering af sagen. Der kan således fortsat være en civilretlig tvist mellem kommunen og hjemmevejlederen.

Afgørelsen kan påklages til Statsadvokaten. Fristen for at klage er 4 uger. Hvis statsadvokaten træffer afgørelse om at fortsætte straffesagen, skal afgørelsen være forkyndt for den person, der har været sigtet, inden 2 måneder fra den første afgørelse.

Retten i Horsens har efter anmodning fra Sydøstjyllands Politi beskikket en bistandsadvokat for det samboende par, således at denne bistandsadvokat kan varetage deres interesser i sagen, herunder eventuelt påklage afgørelsen til Statsadvokaten i Viborg.

Politi Døgnrapporter: 

Uddrag af døgnrapport fra torsdag 290415 kl. 0700 til fredag 300415 kl. 0700.

Døgnets anmeldelser vedrørende:

Indbrud i virksomhed/forretninger (vejnavn og by):

Hovedgaden, Grevinge

Østergade, Roskilde

Indbrud i privat beboelse (vejnavn og by):

Gyldenrisvej, Roskilde

Ejler Urnesvej, Holbæk

Peder Billesvej, Holbæk

Tårnvang, Roskilde

Indbrud i skole og lignende (vejnavn og by):

Ingen

——

Kørsel i frakendelsestiden – Vestre Grænsevej, Solrød Strand

Kl. 0803 udførte en politimand fra lokalpolitiet i Karlslunde tilsyn med morgentrafikken ved Uglegårdsskolen. I forbindelse med tilsynet bemærkede politimanden en mandlig bilist, som talte i mobiltelefon under kørslen. Da politimanden standsede bilisten, viste det sig, at føreren – en 38-årig mand fra Solrød Strand – var frakendt kørekortet. Han blev derfor sigtet for disse to overtrædelser af færdselsloven og måtte lade bilen stå på stedet. Politiet vil senere henvende sig til den 38-årige, når sagerne skal afgøres.

Søn stjal forældres bil – Greve

Kl. 0858 anmeldte et forældrepar fra Greve, at deres personbil i nattens løb var blevet stjålet med rette nøgle af deres 13-årige søn. Han havde uberettiget kørt rundt i bilen siden, indtil forældre fik øje på bilen kørende ad Greve Strandvej. Bilen var fyldt med personer, og medens forældrene kontaktede politiet, kørte bilen videre og endte på Engmarksvej, Greve. Bilen blev efterladt, og fem personer stak af fra bilen i forskellige retninger. Politiet kom hurtigt til Engmarksvej, hvor faderen havde tilbageholdt en 17-årig mand fra Greve, som var vendt tilbage for at hente sin glemte mobiltelefon i bilen. Politiet anholdt den 17-årige og ledte videre, indtil politiet med hjælp fra vidner i området på en sti kunne anholde en forpustet, 15-årig dreng fra Greve. Politiet underrettede de sociale myndigheder og forældrene til de to anholdte, som blev sigtet for uberettiget kørsel i bilen. De to drenge blev løsladt i løbet af eftermiddagen, og politiet arbejder nu videre med sagen for at få klarlagt, hvem der var med i bilen under den uberettigede brug af den.

Tricktyveri – Sortebrødreplads, Roskilde

Kl. 0914 anmeldte en 91-årig kvinde fra Roskilde, at hun var blevet udsat for et tricktyveri tirsdag d. 280415 kl. ca. 1200. Den 91-årige havde netop parkeret bilen, da en fremmed mand henvendte sig ved passagerdøren under påskud af indsamling af underskrifter til en organisation for handicappede. Han blev først afvist, men var meget insisterende og lænede sig ind over den 91-åriges taske, der stod på passagersædet. Den 91-årige skrev under, og manden gik fra stedet. Kort efter råbte han, at den 91-åriges pung lå tabt på jorden, men var nu uden ca. 500 kr. i kontanter. Først kort før anmeldelsen opdagede den forurettede, at pengene manglede. Underskriftsindsamleren blev beskrevet som: mand, østeuropæisk af udseende, 20-30 år, 170-175 cm høj, sort kort hår, iført mørkt tøj og talte dansk med accent. Han medbragte en tavle med en blanket til underskrifter.

Brandundersøgelse – Asnæs Centret, Asnæs – Odsherred

Kl. 0958 kørte politiet til parkeringskælderen under centret på grund af ildebrand. Det viste sig, at nogen havde sat ild til nogle aviser, der var brændt. Der var ikke sket nogen skade som følge af branden. Politiet undersøger nu, hvem der har skaffet sig adgang til den aflåste parkeringskælder og formålet med afbrændingen.

Butikstyv stjal spiritus – Vestergade, Køge

Kl. 1236 anmeldte personalet i Kvickly, at en udenlandsk mand var tilbageholdt efter tyveri af spiritus. Politiet anholdt og sigtede en 31-årig mandlig asylansøger fra Ukraine for butikstyveri i supermarkedet. Han blev sigtet for tyveri af to flasker whisky og to flasker vodka. Efter endt sagsbehandling løslod politiet den 31-åirge, som vil høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Færdselsuheld – Holbækmotorvejen, Roskilde

Kl. 1308 fik politiet via alarm 112 melding om et færdselsuheld i det vestgående spor på motorvejen ud for Kornerup. Det viste sig, at der i nødsporet holdt en skiltevogn pga. tabte effekter. En 31-årig mand fra Grevinge kørte også i vestlig retning i en varebil og strejfede den opstillede skiltevogn. Der skete ringe materiel skade på de implicerede køretøjer, men ingen kom til skade. Om den 31-årige havde “overfortolket” den igangværende færdselskampagne om at holde til højre, kan politiet ikke udtale sig om, men han var dog af ukendte årsager kommet for tæt på skiltevognen. Uheldet skabte mindre kø på motorvejen.

Kl. 1328 skete så et nyt færdselsuheld bagest i den opståede kø som følge af førnævnte uheld. En 56-årig mand fra København Ø kørende i en personbil opdagede for sent den opståede kø og påkørte personbilen foran med en 23-årig kvinde fra Kirke-Hyllinge som chauffør. Begge førere blev i tilkaldte ambulancer bragt til kontrol på skadestuen, men begge var sluppet uskadte fra uheldet.

Ældre mand til fare i trafikken – Mosede Strandvej, Greve

Kl. 1705 fik politiet en anmeldelse om en ældre mand, der kørte rundt på en handicapscooter. Han kørte mod trafikken og tværs over vejen uden at orientere sig, hvorfor anmelderen fulgte efter ham. Manden nåede til Mosede Havnevej, hvor han standsede på grund af en punktering. Politiet fik her kontakt til en 94-årig mand fra Greve, som havde forladt sit plejehjem på scooteren. Plejehjemspersonale ville herefter sørge for at få både scooter og manden retur.

Færdselsuheld – Nylandsvej, Køge

Kl. 1730 overholdt en 19-årig mand fra Køge som fører af en personbil ikke sin ubetingede vigepligt og påkørte en anden personbil, der af en 58-årig mand fra Lille-Skensved blev ført i sydlig retning ad Nylandsvej. Ingen af parterne kom til skade ved uheldet, men den 19-årige stak af fra uheldet. Politiet havde dog en formodning om identiteten på den 19-årige, som politiet senere fik kontakt med. Han blev afhørt til sagen og fik samtidig oplysning om, at politiet havde fjernet nummerpladerne på den lånte bil, han havde kørt rundt i.

Narkobilist / kørsel uden førerret – bil beslaglagt – Munkholmvej, Tjebberup, Holbæk

Kl. 2001 anholdt og sigtede politiet en 38-årig mand fra Vanløse for kørsel i narkotikapåvirket tilstand og for kørsel uden førerret i en personbil. Han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og blev løsladt med oplysning om, at politiet beslaglagde hans personbil med henblik på senere konfiskation. Det var nu den tredje gang inden for fire måneder, at den 38-årige blev afsløret flere gange i kørsel i narkotikapåvirket, ligesom han også tidligere var blevet sigtet for kørsel uden førerret. Han vil derfor blive indkaldt til et retsmøde, når sagerne mod ham og spørgsmålet om konfiskation af bilen skal afgøres.

Mistænkeligt forhold – Parkvej, Viby Sj. – Roskilde

Kl. 0432 anmeldte en opmærksom borger, at der på vejen holdt en sort personbil med udenlandske nummerplader. Borger forsøgte at tage kontakt til to udenlandske mænd, som var på vej hen til bilen. De svarede et eller andet på et østeuropæisk-lignende sprog og skyndte sig væk i bilen. Politiet fandt ikke bilen i området og har derfor ikke fået klarlagt, hvad mændenes ærinde i området har været.

Politi Døgnrapporter: 

Uddrag fra onsdagens døgnrapport

INDBRUD

Politiet har det seneste døgn modtaget følgende anmeldelser om indbrud i privat beboelse:

By Vej Type Tidsrum Udbytte
Bruntofte Bruntofte Allé Hus Onsdag klokken 8 – 15.55 Ukendt kostervalg
Faxe Egedesvej Hus Onsdag klokken 10.03 En Apple MacBook, en iPhone5 og en Samsung tablet
Faxe Birkevej Hus Onsdag klokken 9 – 13.15 En iPad Air, en iPad, en PS4 med tilbehør, fire opladere til Apple og chokolade
Holmegaard Dystedvej Hus Onsdag klokken 7.30 – 16.50 Smykker og kontanter
Kongsted Faxevej Hus Onsdag klokken 9.30 – 12.15 En iPhone4, et smykkeskrin og kontanter

FÆRDSELSKONTROLLER

I det forløbne døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:

By Vej Tidspunkt
Nykøbing F Engboulevarden Klokken 16.30 – 18 Færdselskontrol: 22 køretøjer kontrolleret – to kørte uden sele, seks brugte håndholdt mobiltelefon og en fik et klip for at køre over for rødt
Nykøbing F Vesterskovvej Klokken 18 – 18.55 Færdselskontrol: 10 køretøjer kontrolleret – en brugte ikke selen og fire talte i håndholdt mobiltelefon
Nykøbing F Engboulevarden Klokken 1.15 – 2.15 (torsdag) Færdselskontrol: Otte køretøjer kontrolleret – en kørte selv om han ikke havde kørekort
Næstved Farimagsvej Klokken 10.29 – 10.45 Færdselskontrol: 14 køretøjer kontrolleret – ingen sager J
Næstved Østre Ringvej Klokken 10.49 – 11.15 Færdselskontrol: 20 køretøjer kontrolleret – en sag for at køre med håndholdt mobiltelefon
Sakskøbing Sydmotorvejen Klokken 14.05 – 14.40 Hold-til-højre færdselskontrol: Mellem Vordingborg og Nørre Alslev og retur blev ingen noteret for ikke at holde til højre
Sorø Sorø by Klokken 12.30 – 13.30 Knallertkontrol: Fire knallerter kontrolleret – en blev sigtet for at køre på en knallert, som var afmeldt og som kunne køre mere end 43 km/t
Vordingborg Sydmotorvejen Klokken 9 – 9.15 Hold-til-højre færdselskontrol: Mellem Maribo og Vordingborg blev ingen noteret for ikke at holde til højre
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på www.bestilenfærdselskontrol.dk.

HASTIGHEDSKONTROLLER

Politiet har i det forløbne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By Vej Tid Type Kontrollerede Fartbilister Tilladt Hurtigste Klip
Ebbelnæs Grønsundvej Klokken 12.58 – 14.16 ATK 98 24 50 km/t 74 km/t 4 klip
Lendemarke Kostervej Klokken 9.22 – 12.10 ATK 683 42 50 km/t 69 km/t 1 klip

SPRITBILISTER

I det seneste døgn har politiet ikke standset nogen påvirkede bilister eller knallertkørere.

NØRRE ALSLEV: Overså vigepligt – sigtet for spirituskørsel

En 82-årig mand fra Nordfalster blev onsdag klokken 12.36 anholdt og sigtet for spirituskørsel. Det skete efter et færdselsuheld i t-krydset på Stubbekøbingvej/Blichersvej ved Gundslev. Den 82-årige kom kørende fra Blichersvej, men overså tilsyneladende den ubetingede vigepligt mod Stubbekøbingvej og kørte ud foran en traktor med en 67-årig mand fra Stubbekøbing ved rattet. Den 82-årige fik kun overfladiske knubs ved sammenstødet, og en alkometertest afslørede, at han havde en promille, der var højere end det tilladte. Efter at der var blevet taget en blodprøve af den 82-årige, blev han løsladt igen klokken 13.33.

SLAGELSE: Bakkede ind i et skilt – flere sigtet

Onsdag klokken 17.55 var en politipatrulje i Nordbyen i Slagelse. På Jacob Dampesvej så betjentene en bil, der bakkede med høj hastighed, og da føreren så politiet, mistede han herredømmet over bilen og bakkede ind i et vejskilt. Tre personer stak af fra bilen, men blev hurtigt løbet op af betjentene. Det var tre mænd i alderen 18-21 fra Slagelse, og føreren af bilen – en 21-årig mand – blev sigtet for overtrædelse af færdselslovens bestemmelser om forpligtelserne ved færdselsuheld, og da han var frakendt kørekortet, blev han også sigtet for kørsel uden førerret. De to passagerer i bilen blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen for ikke at have efterkommet politiets anvisninger.

Mens betjentene var på stedet, var der to tilskuere, som forstyrrede arbejdet, og da de heller ikke ville efterkomme politiets anvisninger, blev de sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Der er tale om en 23-årig og en 24-årig mand fra Slagelse.

NÆSTVED: Optrådte aggressivt på banegården
Onsdag aften klokken 21.15 blev politiet tilkaldt til venterummet på banegården i Næstved, hvor to personer optrådte aggressivt efter, at de havde været inden i butikken. Ved politiets ankomst var den ene af de to mænd ikke faldet til ro endnu, og han – en 40-årig mand fra Tappernøje – blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelse og derefter bortvist fra banegården.

NÆSTVED: Politihund fangede indbrudstyv

Torsdag klokken 0.03 fik politiet en melding fra en vagtcentral om, at en indbrudsalarm var gået på en virksomhed på Smedevænget i Næstved. Vagtcentralen oplyste, at de kunne se, at der var tale om flere personer, som bevægede sig på området. Politiet sendte flere patruljer herunder med hunde – til området for at rundere. På Industrivangen i nærheden blev en person set krydse vejen, og en af politihundene løb ham op, og bevogtede ham, indtil betjentene nåede frem. Det viste sig at være en 27-årig mand uden fast bopæl. Bilen han kørte i var påmonteret stjålne nummerplader. Han blev herefter anholdt og taget med til politistationen i Næstved, hvor han nu skal afhøres.

59-årig mand idømt 1 år og 6 måneders fængsel for bl.a. forsøg på voldtægt

En 59-årig asiatisk mand blev onsdag ved Retten i Odense idømt 1 år og 6 måneders fængsel for i perioden fra 2007 til 2009 i 1 tilfælde at have forsøgt at voldtage sin niece født i 1991, som i denne periode boede hos ham. Han blev derud over dømt for i to andre situationer at have udsat samme niece for seksuelle krænkelser, ved henholdsvis i et tilfælde at have formået samt i et andet tilfælde at have forsøgt at formå hende til at beføle sig. Endeligt blev han dømt for i perioden 2007-2011 i flere tilfælde at have krænket hendes blufærdighed bl.a. ved at have vist hende pornofilm.

Tiltalte der nægtede sig skyldig ankede ved domsafsigelsen dommen til Østre Landsret med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Den nu 23-årige niece blev tilkendt 35.000 kr i erstatning.

Der blev i forlængelse af domsafsigelsen afsagt kendelse om fortsat navneforbud indtil endelig dom.

Politi Døgnrapporter: 

26-årig mand idømt fem års fængsel for hjemmerøveri

Retten i Roskilde afsagde onsdag 290415 dom i en sag om hjemmerøveri. Den ene gerningsmand, en 26-årig mand fra Holme Olstrup, blev dømt for hans deltagelse i hjemmerøveriet og idømt fem års fængsel og betinget udvisning med to års prøvetid.

Han udbad sig betænkningstid med henblik på evt. anke af dommen, og han blev fortsat varetægtsfængslet efter domsafsigelsen. De to øvrige gerningsmænd er aldrig fundet.

Sagen kort:

Den 18. december 2013 kl. 19.50, modtog Midt- og Vestsjællands Politi et alarmopkald om, at en ægtepar, der boede på en landejendom i Vetterslev i Ringsted Kommune, var blevet udsat for et groft hjemmerøveri.

Der havde været tre gerningsmænd til hjemmerøveriet. Alle var maskerede med sorte hættetrøjer, elefanthuer og iført handsker. Gerningsmændene røvede to dankort, hvortil de havde truet sig til koderne, kontanter, og de forlod ejendommen i ægteparrets bil. Ægteparret blev efterladt bundet med strips og gaffatape, og de kom først fri et stykke tid efter, at røverne havde forladt deres hjem.

På baggrund af en langvarig efterforskning foretog Midt- og Vestsjællands Politi den 27. august 2014 anholdelse af den ene gerningsmand. Han blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet.

Vi er meget tilfredse med dommen på fem års fængsel, der viser, at hjemmerøverier er en alvorlig forbrydelse, siger anklager Signe Egsgaard.

Udover ovennævnte har hverken politiet eller anklagemyndigheden yderligere kommentarer til dommen eller sagen i øvrigt.

Politi Døgnrapporter: 

2 års fængsel for levering af 175.000 jointrør og jointpapir

En 35-årig mand er ved Københavns Byret idømt fængsel i 2 år for medvirken til produktion af 175.000 hashjoints indeholdende i alt ikke under 52,5 kg. hash. Det mente retten kunne anses som strafbar medvirken til produktion af hashjoints. Den dømte drev et transportfirma, hvorfra han leverede jointrør og jointpapirer til en række personer, der er dømt for produktion af hashjoints med henblik på videreoverdragelse, blandt andet på Christiania. Den dømte erkendte at have leveret 175.000 jointrør, der er plasticrør, som anvendes til opbevaring af hashjoints. Rørene og jointpapirerne kan lovligt købes i forretninger og over nettet. Domsmandsretten fandt på grundlag af den dømtes adfærd og leveringernes omfang, at han var skyldig i medvirken til organiseret produktion af hashjoints. Den dømte ankede sagen til landsretten.

-Vi er i anklagemyndigheden meget glade for denne dom. Vi ser denne dom i forlængelse af de mange domme i Nordlys-sagerne. Fordi den i lighed med dem sender et klart signal om, at det ikke kan betale sig at involvere sig i det organiserede hashmarked i København. Vi mener, at når man kontinuerligt og over en længere periode leverer så mange materialer til færdigrullede joints, ja så er man en del af det organiserede hashmarked. Det var retten heldigvis enig med os i, siger fungerende advokaturchef i advokaturet for organiseret kriminalitet, Kathrine Krejberg.

Politi Døgnrapporter: